3561 Felsőzsolca, Bartók Béla u 63. Tel.: 06 46/383-822

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A K.T.K Diamant Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan

 

I. Bevezetés

1. K.T.K Diamant Építőipari Szerelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt felelősségű társaság - rövid cégnév: K.T.K. Diamant Kft.; cégjegyzékszám: 05-09-006464; székhely: 3561 Felsőzsolca, Bartók B. u. 63., adószám: 11582979-2-05; statisztikai számjel: mint Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság (továbbiakban: Vállalkozó) szerződéses kapcsolataiban az alábbi Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazza.

2. Az ÁSZF elérhető a K.T.K Diamant Kft. székhelyén nyomtatott formában, illetve a cég honlapján a http://ktkdiamant.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek linken. Ezzel Vállalkozó célja a Megrendelők, Fővállalkozók informálása a Vállalkozó által alkalmazott ÁSZF-ről.

3. Az ÁSZF a K.T.K Diamant Kft., mint Vállalkozó és a vele szerződéses kapcsolatba kerülő Megrendelők Fővállalkozók közötti jogviszonyokat szabályozza. Amennyiben a(z) (al)vállalkozói szerződés az ÁSZF-fel kifejezetten ellentétes rendelkezést nem alkalmaz, a(z) (al)vállalkozói szerződés rendelkezéseit az ÁSZF-fel együtt kell értelmezni, és alkalmazni, „szerződés” alatt a(z) (al)vállalkozói szerződés, az ÁSZF és azok mellékletei együttesen értendőek.

 

II. Szerződéskötés, megrendelés

1. A Megrendelő a megrendelés szóbeli vagy írásos leadásával egyidejűleg jelen ÁSZF-et a szerződés részeként elfogadja.


2. A jelen ÁSZF-től csak akkor lehet eltérni, ha ebben a felek írásban kifejezetten megállapodnak.

3. Minden korábbi megállapodás vagy üzleti levelezés a szerződés létrejöttével hatályát veszti. Jelen ÁSZF alkalmazása csak akkor és annyiban hagyható el, ha a Megrendelő és a Vállalkozó az eltérésben kifejezetten megállapodnak.

4. A megrendelésnek tartalmaznia kell a Megrendelő nevét; címét; a munkavégzés pontos helyét, a Megrendelő képviselőjét, a megrendelt szolgáltatás megnevezését és/vagy Vállalkozó által adott árajánlatra való egyértelmű hivatkozást.

5. Szerződés a Vállalkozó és a Megrendelő között akkor jön létre, ha Vállalkozü a megrendelés visszaigazolását írásban megküldi. Visszaigazolás a Vállalkozó részéről e-mailben történik. Ha az írásos visszaigazolás bármely okból elmarad, akkor a megbízás teljesítésének megkezdésével a szerződés létrejön.

 

III. Megrendelő kötelezettségei

1. Megrendelő Vállalkozó számára kapcsolattartó személyt jelöl ki, aki a Munkaterületet a Vállalkozó számára átadja.

2. Megrendelő a munkavégzés megkezdését megelőzően –amennyiben szükséges- az e-naplót megnyitja Vállalkozó számára.

3. Megrendelő a vágási, fúrási, bontási munkák esetében a vágási síkokat, furatok helyét köteles egyértelműen meghatározni.

4. Az átalakítási munkák elvégzéséhez hoz szükséges statikai szakvélemények, engedélyek, kiviteli tervek beszerzése megrendelő feladata és kötelessége. Amennyiben Megrendelő a rendelkezésére álló hatósági engedélyektől, kiviteli terveken, statikai szakvéleményeken szereplő méretektől, helyektől eltérő vágási, fúrási bontási méreteket, helyeket jelöl ki, azért teljes felelősséget vállal, melyet nem ruházhat át a Vállalkozóra.

5. Megrendelő a gépek, szerszámok akadálytalan bejuttatásának lehetőségét, gép telepítéséhez és zavartalan működéséhez szükséges helyet a munkavégzés területén köteles biztosítani.

6.  Az elektromos berendezések működtetéséhez szükséges elektromos energiát, vízhűtéses technológiák esetén a vízvételi lehetőséget a munkaterület 15 méteres körzetén belül Megrendelő köteles biztosítani.III. Ár, fizetési feltételek

1. Valamennyi megadásra kerülő ár nettó ár, amelyhez az általános forgalmi adó (ÁFA) hozzászámítandó.

2. Egységárak tekintetében Vállalkozó aktuális árlistában szereplő árak az irányadóak. Vállalkozó ajánlati ára egyedi körülmények esetén (munkát nehezítő körülmények, munkát könnyítő körülmények, nagyobb mennyiség, szakaszolt munkavégzés, stb.) at árlistában szereplő áraktól mindkét irányban jogosult eltérni, melyet írásos árajánlatban küld el Megrendelő részére.

3. Megrendelt mennyiségektől való eltérés esetén, az árlistában, vagy árajánlatban szereplő egységárak alapján kerül a végösszeg meghatározásra.

4. Megrendelt mennyiségektől való jelentős eltérés esetén az egységárak változhatnak, melyről Vállalkozó a Megrendelőt tájékoztatja, amely alapján Megrendelő jogosult elállni a megrendeléstől.

5. Megrendelő hibájából késleltetett, vagy meghiúsult teljesítés esetén (Vállalkozó akadályoztatása, vágási, fúrási bontási helyek kijelölésének elmaradása, munkavégzéshez elengedhetetlen feltételek biztosításának elmaradása) Vállalkozó jogosult késleltetés esetén készenléti díjat (3.000 Ft +ÁFA/fő/óra), Megrendelő hibájából meghiúsult munkavégzés esetén a megrendelt szolgáltatás teljes díjának 20%-át, de minimum 30.000 Ft+ÁFA/fő + 20.000 Ft+ÁFA/gép + 240 Ft+ÁFA/km rendelkezésre állási díjat Megrendelő felé számlázni.


3. Fizetés módja: előre utalás, vagy készpénzes fizetés közvetlenül a teljesítést követően.
Amennyiben a Megrendelő és a Vállalkozó. írásban, külön megállapodik átutalással történő fizetésben, akkor a Megrendelő köteles a vételárat a számla szerinti esedékesség időpontjában a Vállalkozó részére banki utalás útján megfizetni. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a mindenkori érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot számít fel.


VI. Egyéb rendelkezések

1. Jelen Általános Szerződési Feltételeket a K.T.K Diamant Kft. és a Megrendelő közös érdekeik védelme érdekében közösen, magukra nézve kötelezően elfogadják a következő kikötéssel: a felek között  létrejött külön, írásos szerződés az ÁSZF feltételeit módosíthatja.

 

2. Vállalkozó teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. A Megrendelői adatok kezelésének célja elsődlegesen a Megrendelővel való kapcsolattartás a szolgáltatás elvégzésének zavartalansága érdekében. Az adatvédelmi irányelvekről Megrendelő részletesen a Vállalkozó székhelyén, vagy a Vállalkozó weboldalán tájékozódhat:

http://ktkdiamant.hu/adatkezelesi-tajekoztato


3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

4. A K.T.K. Diamant Kft. szerződéses kapcsolatban arra törekszik, hogy a felmerült vitás kérdéseket a Megrendelővel egyezséggel rendezze, ennek eredménytelensége esetén a hivatkozott szerződéses kapcsolatból eredő jogvitáknál a felek minden más bíróság hatáskörének és illetékességének kizárásával kikötik a Miskolci Járásbíróság illetékességét.

ferrcert
MINŐSÍTETT KIVITELEZŐ
Bisnode tanusitvany